OM OSS VÅRA TJÄNSTER
MILJÖ & KVALITET KONTAKT

INFORMATION OM MAMASINS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Mamasin AB, org. nr. 559172-8828 (”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi strävar därför alltid efter att vår hantering ska vara transparent, rättvis och ansvarsfull. I denna informationstext kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter i olika situationer och vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter hittar du kontaktuppgifter i punkt 7 nedan.

 

1 INFORMATIONENS OMFATTNING

1.1 Vem omfattas av denna informationstext?

Vi behandlar personuppgifter om följande personkategorier:

 

1.2 Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Kontaktuppgifter

För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress

Information om organisationen du representerar (”företagsinformation”)

Namn på organisationen, organisationsnummer, leverantörsnummer/kundnummer och information om din roll/titel på företaget, etc.

Korrespondens och dokumentation

Personuppgifter som förekommer i e-postkorrespondens, dokumentation, feedback, mötes- och minnesanteckningar, etc.

Innefattar beställningsuppgifter och boendeuppgifter såsom typ av tjänst, uppgifter om objektet/ditt boende (endast konsument), dörrkod/portkod, nyckel, klagomål samt annan information som du lämnar till oss utan att vi efterfrågat den.

Betalningsuppgifter

Information om bankkonto, kontotyp, faktureringsuppgifter (utöver kontaktuppgifter), RUT-avdragsuppgifter, inklusive personnummer (endast konsument), köp- och transaktionshistorik etc.

 

2 VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

2.1 Hantera och kommunicera med potentiell kund eller potentiell leverantör

För att kunna vidta åtgärder åt och kommunicera med potentiella företagskunder eller potentiella leverantörer kommer vi att behandla kontaktuppgifter, företagsinformation samt korrespondens och dokumentation om representanter/kontaktpersoner hos organisationen. De åtgärder som avses är t.ex. genomförande av kreditupplysning, kontroll av tillstånd (om tillämpligt) och upprättande av offert.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att bedriva näringsverksamhet och vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med en kund eller leverantör (artikel 6.1 (f) GDPR). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger dina intressen mot våra. Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi har en pågående ömsesidig dialog och som längst i 24 månader därefter. Om vi har ingått ett avtal med den organisation du representerar inom den nämnda tidsperioden gäller de lagringstider som anges i punkt 2.3 nedan. Rörande ren marknadsföring se punkt 2.6 nedan.

2.2 Hantera och kommunicera med potentiell privatkund

För att kunna vidta åtgärder åt och kommunicera med potentiell privatkund kommer vi att behandla kontaktuppgifter samt korrespondens och dokumentation. De åtgärder som avses är t.ex. genomförande av kreditupplysning och upprättande av offert. Behandlingen är nödvändig för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås (artikel 6.1 (b) GDPR). Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi har en pågående ömsesidig dialog och som längst i 24 månader därefter. Rörande ren marknadsföring se punkt 2.6 nedan.

2.3 Avtalsenliga skyldigheter gentemot kund eller leverantör

För att kunna ingå avtal med en kund eller leverantör och hantera den efterföljande affärsrelationen (t.ex. uppfylla villkoren i avtalet, betala för inköpta tjänster/produkter eller tillhandahålla våra egna tjänster) kommer vi behandla kontaktuppgifter, företagsinformation, korrespondens och dokumentation samt betalningsuppgifter. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna ingå och fullgöra avtal med leverantören/kunden (artikel 6.1(f) GDPR). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger dina intressen mot våra. Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som vi har ett avtal med den organisation du representerar och i 24 månader därefter. Notera att personuppgifterna även kan bevaras för de ändamål som anges i punkt 2.8 nedan.

2.4 Avtalsenliga skyldigheter gentemot privatkund

För att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som privatkund kommer vi behandla kontaktuppgifter, korrespondens och dokumentation samt betalningsuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (artikel 6.1(f) GDPR). Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som vi har ett avtal med dig och i 24 månader därefter. Notera att personuppgifterna även kan bevaras för de ändamål som anges i punkt 2.8 nedan.

2.5 Hålla våra kundregister korrekta och uppdaterade

Det är avgörande för vår verksamhets framgång att vi har uppdaterade och korrekta kundregister och vi arbetar därför kontinuerligt med att hålla våra register korrekta och uppdaterade. När vi förvaltar våra kundregister behandlar vi kontaktuppgifter, korrespondens och dokumentation, företagsinformation. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att ha korrekt och uppdaterad information våra kunder (artikel 6.1(f) GDPR). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger dina intressen mot våra.

2.6 Marknadsföring

För att skicka dig relevanta erbjudanden, nyheter och information om våra tjänster kommer vi att behandla kontaktuppgifter och företagsinformation om dig samt information om din önskan att få/inte få information och erbjudanden från oss. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster (artikel 6.1 (f) GDPR). Vill du veta hur vi har gjort intresseavvägningen är du välkommen att höra av dig till oss. Om du är privatkund kommer vi be om ditt samtycke för att skicka information och erbjudanden innan vi skickar något till dig (artikel 6.1 (a) GDPR. Du kan när som helst invända mot vår behandling eller återkalla ditt samtycke och vi kommer då att upphöra med att behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan invända eller återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig i våra e-postutskick.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på hur vi har samlat in uppgifterna. I regel behåller vi uppgifterna under pågående avtalsförhållande och i 24 månader därefter. Om dina uppgifter samlats in för marknadsföringsändamål från annan källa än dig (t.ex. från offentliga register) raderas uppgifterna i regel tre månader efter att de samlades in, förutsatt att det inte uppstått ett avtalsförhållande mellan oss och den organisationen du representerar (se i så fall lagringstiderna under punkt 2.3 ovan).

2.7 Utveckling våra tjänster

För att förbättra våra tjänster kommer vi att behandla kontaktuppgifter, företagsinformation samt korrespondens och dokumentation (dina omdömen om våra tjänster). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda bättre tjänster (artikel 6.1(f) GDPR). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger dina intressen mot våra. Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de lagringsperioder som annars anges i denna information, dvs. vi kommer inte att spara identifierbara uppgifter för detta ändamål under en period som är längre än den ursprungliga lagringsperioden.

2.8 Behandling för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

2.8.1 För att uppfylla rättsliga skyldigheter

Ändamål, rättslig förpliktelse (artikel 6.1(c) GDPR)

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

Hantera och svara på förfrågningar om den registrerades rättigheter

Kontaktuppgifter samt information som anges i din förfrågan och eventuell ytterligare information som krävs för att uppfylla din förfrågan

I upp till 12 månader efter att begäran har tillgodosetts

Hantera incidenter och delta i tillsyn

De kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera incidenten/tillsynen

Så länge incidenten eller tillsynen pågår och 12 månader därefter

Bokföring

Betalningsuppgifter

Till och med det sjunde året efter utgången av det räkenskapsår då transaktionen ägde rum

Hantering av RUT-avdrag

Betalningsuppgifter och kontaktuppgifter

Uppgifter lagras så länge som Skatteverkets beslut om RUTavdrag kan komma att upphävas eller ändras

2.8.2 Anspråk och klagomål

För att administrera, utreda och besvara anspråk (t.ex. reklamation eller garantianspråk) och klagomål kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter samt eventuell annan information som du förser oss med avseende ditt anspråk eller klagomål. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna administrera ditt anspråk eller ditt klagomål (artikel 6.1(f) GDPR). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger dina intressen mot våra. Om du är privatkund är behandlingen nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och sammanhängande skyldigheter enligt avtalet med dig (artikel 6.1(b) GDPR). Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period vi utreder och administrerar ditt anspråk eller ditt klagomål.

2.8.3 Tvister

För att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, i syfte att skydda våra juridiska rättigheter, kommer vi att behandla de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvisten och de inblandade parterna. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna skydda våra intressen i händelse av en tvist (artikel 6.1(f) GDPR). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger dina intressen mot våra. Vi sparar dina personuppgifter så länge tvisten pågår och i upp till tio år därefter.

2.8.4 Fusioner och förvärv

För att överföra personuppgifter i händelse av en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av våra tillgångar kommer vi att behandla de kategorier av personuppgifter som omfattas av sammanslagningen eller förvärvet. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna genomföra en sammanslagning eller ett förvärv och överföra relevanta personuppgifter för detta ändamål (artikel 6.1 (f) GDPR). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger dina intressen mot våra. Personuppgifter sparas inte regelmässigt för detta ändamål.

3 VÅR INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar huvudsakligen in dina personuppgifter direkt från dig (inklusive från din enhet) när du kommunicerar eller på något annat sätt interagerar med oss, till exempel genom en beställning, personlig kontakt, en offertförfrågan, en diskussion eller ett besök.

I vissa fall kan vi också samla in personuppgifter från allmänt tillgängliga källor (t.ex. till dig som är kontaktperson för ett företag vi vill komma i kontakt med). Vi kan också samla in dem från det företag där du är anställd och genom sökningar på internet. 3.2 Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det bland annat för att fullgöra rättsliga eller avtalsmässiga förpliktelser. Om du inte lämnar de personuppgifter vi begär kan det innebära att vi inte kan ingå avtal med dig som privatkund eller den organisation som du som kontaktperson representerar eller fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag dig som privatkund eller gentemot organisationen du representerar. Om du har några tvivel eller funderingar kring att lämna vissa personuppgifter, vänligen kontakta oss (se punkt 7 nedan) för ytterligare information.

4 VEM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med andra för att tillhandahålla våra tjänster samt för att följa lagar och regler. Detta gäller bl.a:

5 VAR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa situationer kan de dock komma att behandlas utanför EU/EES, t.ex. när vi använder molntjänster eller tjänster för dataanalys och dessa aktörer är verksamma utanför EU/EES.

Vi ser alltid till att dina personuppgifter har en hög skyddsnivå, även när personuppgifterna behandlas utanför EU/EES. I de flesta fall kommer den importerande parten ha sitt säte i ett land som av EUkommissionen har bedömts erbjuda adekvat skydd eller följer EU-US Data Privacy Framework (artikel 45 GDPR). När så är nödvändigt och lämpligt ingår vi även EU:s standardavtalsklausuler (artikel 46 GDPR). Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder när det behövs.

6 DINA RÄTTIGHETER

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, transparent och rättvist sätt i förhållande till dig och att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i punkt 7.

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats (www.imy.se).

6.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det. Vidare har du rätt att få en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig. Om du är intresserad av någon specifik information, vänligen ange detta i din begäran. Du kan till exempel ange om du är intresserad av en viss typ av information, såsom de specifika kontaktuppgifter vi har om dig, eller om du vill ha information från en viss tidsperiod.

6.2 Rätt till rättelse

Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få personuppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla kompletterande information. När vi har rättat eller kompletterat dina personuppgifter kommer vi att informera dem som vi har delat dina personuppgifter med (i förekommande fall) om uppdateringen, om det inte är omöjligt eller alltför betungande. Om du ber oss om det kommer vi också att berätta för dig vem vi har delat dina personuppgifter med. Om du begär att få uppgifter rättade har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling under den tid vi utreder ärendet.

6.3 Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

I vissa fall har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex:

Om vi raderar personuppgifterna på din begäran kommer vi även att informera dem som vi har delat dina personuppgifter med (i förekommande fall), om det inte är omöjligt eller alltför betungande. Om du frågar oss kommer vi också att berätta för dig vem vi har delat dina personuppgifter med.

6.4 Rätt att begära begränsning

Begränsning innebär att personuppgifterna märks så att de i framtiden endast får användas för vissa begränsade ändamål. Rätten till begränsning gäller:

Även om du har begärt att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter har vi rätt att använda dem för lagring, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter. Vi kan också använda personuppgifterna av skäl som rör ett viktigt allmänt intresse. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen upphör att gälla.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter kommer vi även att informera dem som vi har delat dina personuppgifter med (i förekommande fall), om det inte är omöjligt eller alltför betungande.

Om du frågar oss kommer vi också att berätta för dig vem vi har delat dina personuppgifter med.

6.5 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder mot användningen kommer vi, baserat på din situation, att utvärdera om våra intressen av att använda personuppgifterna väger tyngre än dina intressen av att personuppgifterna inte används för detta ändamål. Om vi inte kan ange tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina, kommer vi att sluta använda de personuppgifter du invänder mot - förutsatt att vi inte behöver använda uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot användningen har du också rätt att begära att vi begränsar vår användning under den tid vi utreder ärendet.

Du har alltid rätt att invända mot och avregistrera dig från direktmarknadsföring.

6.6 Rätt till dataportabilitet

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal mellan oss har du rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

6.7 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till en viss behandling. Ditt återkallande kommer inte att påverka lagligheten av den hanteringen av dina personuppgifter som redan har utförts.

6.8 Hur du utövar dina rättigheter och rätten att klaga

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har invändningar eller klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller där du anser att en överträdelse har ägt rum. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se).

7 KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter, men inte hittar svaret i denna informationstext, vänligen hör av dig till oss.

Telefon: 040-77 770

E-postadress: info@mamasin.com

8 ÄNDRINGAR I INFORMATIONSTEXTEN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade informationstexten på vår webbplats. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att skicka ett meddelande till dig via epost.

Mamasin AB
Telefon: 040-77 770
Mail: info@mamasin.com

Integritetspolicy

HEMOM OSSVÅRA TJÄNSTER
MILJÖ & KVALITETKONTAKT